JÁTÉKSZABÁLYZAT és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Turista Magazin előfizetői nyereményjátékához

 1. A nyereményjáték szervezője

A Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000049, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3., továbbiakban: „Szervező”) gondozásában megjelenő print Turista Magazin (a továbbiakban: „TM Magazin”) előfizetőinek nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

 1. A Játékban történő részvétel feltételei

A Játékban részt vehet az a természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte és a TM Magazinra előfizet és jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) foglaltakat elfogadja és jelen Szabályzat 3. pontjában részletezett aktuális ciklus utolsó napján érvényes előfizetéssel rendelkezik.

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezőnek munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

 1. A Játék időtartama

A Játékot a Szervező adott naptári évre hirdeti meg negyed éves felbontással az alábbiak szerint:

 1. ciklus: január 1-től március 31-ig;
 2. ciklus: április 1-től június 30-ig;
 3. ciklus: július 1-től szeptember 30-ig;
 4. ciklus: október 1-től december 31-ig;
 1. A Játék leírása, menete

A TM Magazin előfizetéshez kapcsolódó Játék online és offline felületen az alábbiak szerint érhető el:

Offline:

 • a TM Magazin aktuális print számának első belső borítóján

Online:

 • turistamagazin.hu, nyitóoldal oldalán;
 • turistamagazin.hu cikkoldalán;
 • turistashop.hu nyitó oldalán;
 • TM Magazin Facebook oldalán;

A Játék aktuális ciklusában, az aktuális ciklusban TM Magazinra előfizetők automatikusan vesznek részt, feltéve ha jelen Játékszabályzatban és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

 1. Nyeremények

Az aktuális ciklusban megnyerhető nyeremény(ek) az aktuális ciklusban meghirdetésre kerülő Játékleírásban kerül megnevezésre és bemutatásra.

A díjak vissza nem válthatóak, be nem cserélhetőek.

 1. Sorsolás időpontja

Minden negyedév első napja. (Január 2., Április 1., Július 1., Október 1.)

 1. A nyertesek kiválasztása

Az aktuális Játékciklusban előfizetők között sorsolási segéd segítségével kerülnek kisorsolásra a szerencsés nyertes. A sorsolás során személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

 1. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről írásban, postai úton értesít a Játékos által megadott postacím útján, e-mailben, és ha a Játékos a telefonszámát is megadja, úgy telefonon (a továbbiakban: „Kapcsolatfelvétel”)

Amennyiben a Játékos a Kapcsolatfelvételtől számított 20 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Kapcsolatfelvétel során közölt módon, úgy az ajándékot elveszíti.

A Szervező a pótsorsolást maximum 3 alkalommal ismétli meg; nyertes Játékos hiányában a Játék eredménytelenül zárul.

 1. Adózás

A Nyeremények bruttó értékét terhelő adót és járulékokat a Szervező az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg.

 1. Adatkezelés

10.1. A Játék lebonyolításában adatkelő:

Név: Magyar Természetjáró Szövetség

Nyilvántartási száma: 01-02-0000049

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31. II/2.

Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)

Adószáma: 19001511-2-42

E-mail: info@termeszetjaro.hu

Telefonszám: +36 (1) 311 2467

10.2. Adatkezelési tevékenység

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező, a sorsolást le tudja bonyolítani és a nyertesekkel a kapcsolatot fel tudja venni.

Adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Játékos, azaz az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadása, a papír alapon a TM Magazin megrendelő adatkezelési nyilatkozatának aláírásával kerül megadásra.

Az online TM Magazin előfizetők esetében pedig a Játékhoz tartozó check box kipipálásával kerül megadásra.

· vezetéknév / keresztnév – megszólítás kapcsolatfelvétel;

· cím – kapcsolatfelvételhez szükséges

· e-mail cím – kapcsolatfelvétel;

· telefonszám – kapcsolatfelvétel;

A Szervező, azaz az Adatkezelő a megadott személyes illetve a Játékossal kapcsolatba hozható adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Játék befejezését követő 6 hónap elteltéig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

ÉRINTETTEK

A TM Magazint Játékciklusban előfizetők.

CÍMZETTEK A MTSZ SZERVEZETÉN BELÜL

· A TM Magazin szerkesztőségének munkavállalói illetve egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjai, főszerkesztő,

· Az MTSZ marketing csoportjában a sorsolás technikai bonyolítására kijelölt munkaválló(k) és a marketing csoport vezetője;

CÍMZETTEK

· Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) – adatfeldolgozó;

· Qilaq Solutions Kft. (Székhely: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 26/B.

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

Az adatok a Szervező CRM rendszerében tárolja saját szerverin, a papír alapon közölt adatokat pedig elkülönítetten erre a célra rendszeresített irattartóban gyűjti és tárolja, azzal hogy a papír alapon közölt adatokat is digitalizálja a CRM rendszerébe és ezt követően a papír dokumentumot megsemmisíti.

10.3. A Játékos személyes adatai harmadik országokba nem kerülnek továbbításra.

10.4. Adatfeldolgozók

A Szervező az adatkezelési műveletekhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és a Szervező határozza meg. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Szervező, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

10.5. Adatbiztonsági intézkedések

A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A Szervező az informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, továbbá a személyes adatokat tartalmazó iratokat, dokumentumokat zárható iratszekrényekben tárolja. A Szervező minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére, és biztosítja, hogy ezen információ más számára se kerüljön továbbításra, sem általuk történő felhasználásra.

10.6. A Játékost azaz az érintett megillető jogok az adatkezeléssel összefüggésben

Tájékoztatáshoz való jog

Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy a Szervező tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson Önnek adatkezelési tevékenységéről.

Hozzáférés joga

A Szervező az Ön kérésére tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás megadása előtt kötelesek vagyunk ellenőrizi az Ön személyazonosságát.

Helyesbítéshez való jog

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Szervező köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
 4. személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait a Szervező az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy a Szervező útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Panasztételi jog

Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására a Szervezőhöz és / vagy az illetékes hatósághoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy panasza haladéktalanul megfelelő elbírálásban részesüljön. Ugyanakkor Önnek jogában áll a Szervező Önt érintő adatkezelési tevékenységével összefüggésben panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz az alábbi elérhetőségein:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Weboldal: http://www.naih.hu/

Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve munkavállalói a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztató bármikor megváltoztathatja úgy, hogy a módosított Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztató közzéteszi a Játék weboldalán.

Budapest, 2019.

Magyar Természetjáró Szövetség

szervező







JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Természetjáró.hu Applikációjához kapcsolódó nyereményjátékhoz

 1. A nyereményjáték szervezője

A Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000049, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3., továbbiakban: „Szervező”) a Természetjáro.hu honlapjához tartozó applikációjának népszerűsítésére nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez.

 1. A Játékban történő részvétel feltételei

A Játékban részt vehet az a természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte, és a Turista Magazin 2019. évi lapszámaiban közzétett, túrakártyákon szereplő túraútvonalat lejárja és azt a Természetjáró app alkalmazásában rögzíti és a jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 3. pontjában rögzített határidőig a Szabályzat 4. pontjában meghatározott módon beküldi. A játékban történő részvételével hozzájárul az adatkezeléshez.

A játékban csak a 2019. évi Turista Magazinokban megjelent túrakártyákon szereplő túrák valamelyikének, vagy többnek lejárásával s a nyomvonal kizárólag a Természetjáró appban való rögzítésével lehet részt venni.

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban részt vevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezőnek munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2019. március 1-től 2019. december 31-ig tart.

 1. A Játék leírása, menete

A Szervező az általa kiadott Turista Magazinban kívánja a Természetjáró Applikációt népszerűsíteni. A Játékban történő részvételt a Szabályzat 2. pontja tartalmazza.

A Természetjáró appot megnyitva a játékosnak be kell jelentkeznie, ha még nincs regisztrációja, regisztrálnia kell. Ezt a Közösség menüpontban lehet megtenni.

Mielőtt elkezdi a túrát, meg kell nyitnia azt az appban! A legegyszerűbb, ha az Eszközök menüben található QR-kód-olvasóval beszkenneli a túrakártyán lévő QR-kódot.

Ki kell választani a Lehetőségek (…) / Útvonalrögzítés indítása menüpontot, lenyomni a Rögzítés gombot, majd követni a képernyőn megjelenő utasításokat! Útközben látható a térképen a követendő nyomvonal. A túra végeztével le kell állítani a rögzítést! Fontos, hogy a telefon beállításai között a Természetjáró apphoz ne legyen engedélyezve az akkumulátorkímélő üzemmód, különben a nyomvonal nem lesz megfelelő.

A játékos felvett túrája megtalálható a Kedvencek / Saját túráim menüben. Amennyiben iPhone-t használ, a Közösség / GPX nyomvonal küldése opcióra kell bökni! Androidos készüléken először a Lehetőségek (…) / GPX letöltése-t, aztán a Küldés e-mailben menüpontot kell választani, és mellékletként csatolni az imént letöltött GPX fájlt!

A levelet a jatek@termeszetjaro.hu címre kell küldeni.

 1. Nyeremények

Havi díj: 1 db Turista Magazin előfizetés

Fődíj: egy profi Deuter Aircontact Lite 50+10 hátizsák a Tengerszem Túrabolt jóvoltából.

A díjak vissza nem válthatók, be nem cserélhetők.

 1. A fődíj sorsolásának időpontja
 1. január 14. 11:00

A havi nyertesek sorsolása

Minden a tárgyhőt követő hónap első hetében.

 1. Sorsolás helyszíne

1075 Budapest, Károly körút 11. VI. emelet

 1. A nyertesek kiválasztása

A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Turista Magazin bármely 2019. számában szereplő valamely túrakártyáján megadott túraútvonalat lejárják, s az arról a Természetjáró.hu app-pal rögzített tracket elküldik.

A nyertesek véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra egy random number generátorral.

 1. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyerteseket e-mailen értesíti.

A fődíjat megnyerő Játékos a sorsolás helyszínén (1075 Budapest, Károly körút 11. VI. emelet) veheti át nyereményét.

Amennyiben a fődíjat megnyerő Játékos az Értesítés feladásától számított 20 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes Játékos a nyereményét elveszíti, arra utólag nem tarthat igényt. Ez esetben a Szervező a jelen Szabályzat 7. pontjában foglaltak szerint pótsorsolást tart. A Szervező a pótsorsolást 1 alkalommal ismétli meg. Nyertes Játékos hiányában a Játék eredménytelenül zárul.

10. Adózás

A Nyeremények bruttó értékét terhelő adót és járulékokat a Szervező az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg.

11. Adatkezelés

11.1. A Játék lebonyolításában adatkezelő:

Név: Magyar Természetjáró Szövetség

Nyilvántartási száma: 01-02-0000049

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31. II/2.

Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)

Adószáma: 19001511-2-42

E-mail: info@termeszetjaro.hu

Telefonszám: +36 (1) 311 2467

11.2. Adatkezelési tevékenység

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Játékkal összefüggő adatkezelés célja, hogy a Szervező a sorsolást le tudja bonyolítani, valamint a nyertesekkel a kapcsolatot fel tudja venni.

Adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Játékos, azaz az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a játkon való részvételével fejez ki.

· vezetéknév/keresztnév – kapcsolatfelvételhez szükséges

· cím – a havi nyertesek kiszolgálásához szükséges (a Magazinokat oda küldjük)

· e-mailcím- kapcsolatfelvételhez szükséges

A Szervező, azaz az Adatkezelő a megadott személyes, illetve a Játékossal kapcsolatba hozható adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Játék befejezését követő 6 hónap elteltéig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

ÉRINTETTEK

Azok a természetes személyek, akik elküldték e-mailen a lejárt tracket.

CÍMZETTEK A MTSZ SZERVEZETÉN BELÜL

· A Természetjáró.hu szerkesztőségének munkavállalói, illetve egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjai, főszerkesztő, az MTSZ marketingcsoportjában a sorsolás technikai lebonyolítására kijelölt munkaválló(k).

CÍMZETTEK

· Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.) – adatfeldolgozó

· Outdooractive

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

A digitális adatokat a Szervező a CMS-rendszerében tárolja saját szerverin.

11.5. A Játékos személyes adatai harmadik országokba nem kerülnek továbbításra.

11.6. Adatfeldolgozók

A Szervező.

11.7. Adatbiztonsági intézkedések

A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A Szervező az informatikai rendszerét tűzfallal védi, vírusvédelemmel látja el, továbbá a személyes adatokat tartalmazó iratokat, dokumentumokat zárható iratszekrényekben tárolja. A Szervező minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére, valamint biztosítja, hogy ezen információ más számára se kerüljön továbbításra vagy általuk történő felhasználásra.

11.8. A Játékost, azaz az érintettet megillető jogok az adatkezeléssel összefüggésben

Tájékoztatáshoz való jog

Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy a Szervező tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson Önnek adatkezelési tevékenységéről.

Hozzáférés joga

A Szervező az Ön kérésére tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás megadása előtt kötelesek vagyunk ellenőrizi az Ön személyazonosságát.

Helyesbítéshez való jog

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Szervező köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait a Szervező az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy a Szervező útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Panasztételi jog

Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására a Szervezőhöz és/vagy az illetékes hatósághoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy panasza haladéktalanul megfelelő elbírálásban részesüljön. Ugyanakkor Önnek jogában áll a Szervező Önt érintő adatkezelési tevékenységével összefüggésben panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz az alábbi elérhetőségein:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H–1125 Budapest, Hungary

Tel.: +36 (1) 3911 400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Weboldal: http://www.naih.hu/

Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

12. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve munkavállalói a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Szabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt, és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a vis maior esetét) oszt ki, amennyi a jelen Szabályzat 5. pontjában szerepel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót bármikor megváltoztathatja úgy, hogy a módosított Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót közzéteszi a Játék weboldalán.

Budapest, 2019. március 01.

Magyar Természetjáró Szövetség

Szervező