Hírek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Természetjáró Szövetség által küldött hírlevelekhez

2018. augusztus 11.

I. BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) által biztosított hírlevelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggésben - az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően - az Ön részére a személyes adatai kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 

II. ADATKEZELŐ

 

Cégnév: Magyar Természetjáró Szövetség
Nyilvántartási száma: 01-02-0000049
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)
Adószáma: 19001511-2-42
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Telefonszám: +36 (1) 311 2467

Adatkezelési és adatvédelmi kérdéseivel a következő e-mail címen fordulhat hozzánk: adatvedelem@termeszetjaro.hu

 

III. FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker.).
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

IV. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

 

4. HÍRLEVELEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

4.1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy az egyes aktuális ajánlatainkról és programjainkról a legrövidebb úton tájékoztathassuk Önt.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA
• e-mail-cím • kapcsolattartás és beazonosítás, a hírlevél eljuttatásának eszköze
• vezetéknév, keresztnév • megszólítás

 

4.2. Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, amelyet korábban már megadott a részünkre.

 

LEIRATOKOZÁS LEHETŐSÉGE

Ön bármikor jogosult írásban és e-mailben kérni, hogy a hírlevél listáról töröljük. A hírlevél címzettjeinek listájáról az Ön adatait az MTSZ haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, amely műveletről haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

4.3. Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

 

V. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

A hírlevél küldésével összefüggésben az MTSZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

VI. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ?

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az MTSZ-en, mint adatkezelő megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói férnek hozzá.

 

VII. ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk, hogy MTSZ technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból, hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az MTSZ az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a felhasználók magánszférájának védelmét. Az MTSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

VIII. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

 

1.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben és - amennyiben a személyazonossága igazolható - szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon az MTSZ-től az Önt érintő, MTSZ által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

 • mi az Ön adatai kezelésének célja;
 • melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek;
 • mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;
 • kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;
 • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
 • az Önt megillető jogokról;
 • a panasz benyújtásának jogáról;
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai.

1.2. A tájékoztatás kérésére irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet az MTSZ abban a formában teljesíti, ahogy az a MTSZ-hez beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés, úgy írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.

 

1.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy - ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

1.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató VIII/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

2.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait MTSZ változtassa meg.

 

2.2 Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy - amennyiben megkeresése e-mailben érkezett - e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.

 

2.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy - ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

2.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató VIII/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

3. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

3.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

 • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből az MTSZ azokat gyűjtötte és kezelte;
 • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd VIII/6. pont), és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatit az MTSZ jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

3.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:

 • ha az Ön adatinak kezelését a Társaságunk vonatkozásában jogszabály írja elő;
 • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése az MTSZ jogi érdekén alapul.

3.3. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül - késedelem nélkül -, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén az MTSZ intézkedik arról, hogy - a 3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve - az Ön adatai a Társaságunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljenek.

 

3.4. A kérelem teljesítéséről írásban vagy - amennyiben megkeresése e-mailben érkezett - e-mailben tájékoztatjuk. A törlésre irányú tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség.

 

3.5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy - ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

3.6. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató 3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

4.1. Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti az MTSZ-től, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben. 

 • Ön írásban vagy e-mailben vitatja az MTSZ által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az MTSZ ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát.
 • Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri - azaz ellenzi - személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll.
 • Az MTSZ arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez.
 • Amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (lásd VIII/6. pont), úgy arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, az MTSZ korlátozza az adatkezelést.

4.2. Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, az MTSZ a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat, ha:

 • Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy
 • jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • közérdekből (pl. természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.

4.3. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül - késedelem nélkül -, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 

4.4. A kérelem teljesítéséről írásban vagy - amennyiben megkeresése e-mailben érkezett - e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.

 

4.5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy - ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

4.6 Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató VIII/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

5.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait az MTSZ az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy az MTSZ útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

5.2. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül - késedelem nélkül -, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy - amennyiben megkeresése e-mailben érkezett - e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.

 

5.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy - ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

5.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató VIII/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

6.1 Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat az MTSZ jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha:

 • az MTSZ által végzett adatkezelés az MTSZ jogos érdeke alapján történik;
 • az adatkezelés az MTSZ-re vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;
 • az a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve az esetleges profilozást is);
 • arra megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

6.2. Amennyiben Ön tiltakozik, úgy az MTSZ az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve ha az MTSZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, avagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.3. Amennyiben Ön tiltakozik az MTSZ adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében az MTSZ döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve - ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül - annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

6.4. Amennyiben az MTSZ megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, Társaságunk az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, és értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

IX. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

 

1. Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségek egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5). Az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő, avagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

 

X. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Az MTSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. Az MTSZ gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek.

 

Magyar Természetjáró Szövetség

Cikkajánló