​JÁTÉKSZABÁLYZAT és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Turista Magazin nyereményjátékához

Szerző:
Turista Magazin
2020. április 14.

A Turista Magazin nyereményjátékához


1. A nyereményjáték szervezője

A Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000049, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3., továbbiakban: „Szervező”) gondozásában megjelenő print Turista Magazin (a továbbiakban: „TM Magazin”) olvasóinak nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

2. A Játékban történő részvétel feltételei

A Játékban részt vehet az a természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte és jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) foglaltakat elfogadja és jelen Szabályzat 3. pontjában részletezett aktuális ciklus utolsó napjáig megfejtését a szervező által megadott online felületen rögzíti.

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezőnek munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

3. A Játék időtartama

A Játékot a Szervező adott időszakra hirdeti meg az alábbiak szerint.

2020 április 27-től május 1-jéig

4. A Játék leírása, menete

A TM Magazin facebook oldalán online előadást hirdet Bükk hegység kincsei 1. – Kelet-Bükk, valamint Bükk hegység kincsei 2. – Nyugati-Bükk címmel. Az előadásokat követően, annak tartalmaiból 3 kérdést tesz közzé TM Magazin facebook oldalán.

A Játék aktuális ciklusában, az aktuális ciklusban TM Magazin facebook oldalán megjelenő online filmvetítés megfejtését beküldők vesznek részt, feltéve ha jelen Játékszabályzatban és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

5. Nyeremények

Az aktuális ciklusban megnyerhető nyeremény(ek) az aktuális ciklusban meghirdetésre kerülő Játékleírásban kerül megnevezésre és bemutatásra.

A díjak vissza nem válthatóak, be nem cserélhetőek.

6. Sorsolás időpontja

A Szabályzat 3. pontjában meghatározott végdátumot követő másnap.

7. A nyertesek kiválasztása

Az aktuális Játékciklusban részt vevő megfejtők között sorsolási segéd segítségével kerül kisorsolásra a szerencsés nyertes. A sorsolás során személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

8. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről írásban, e-mail útján értesíti a Játékos által megadott, e-mail címen. (a továbbiakban: „Kapcsolatfelvétel”)

Amennyiben a Játékos a Kapcsolatfelvételtől számított 20 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Kapcsolatfelvétel során közölt módon, úgy az ajándékot elveszíti.

A Szervező a pótsorsolást maximum 3 alkalommal ismétli meg; nyertes Játékos hiányában a Játék eredménytelenül zárul.

9. Adózás

A Nyeremények bruttó értékét terhelő adót és járulékokat a Szervező az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg.

10. Adatkezelés

10.1. A Játék lebonyolításában adatkelő:

Név: Magyar Természetjáró Szövetség

Nyilvántartási száma: 01-02-0000049

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31. II/2.

Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)

Adószáma: 19001511-2-42

E-mail: info@termeszetjaro.hu

Telefonszám: +36 (1) 311 2467

10.2. Adatkezelési tevékenység

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező, a sorsolást le tudja bonyolítani és a nyertesekkel a kapcsolatot fel tudja venni.

Adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Játékos, azaz az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadása a Játék leírásban megadott online felületen, a Játékhoz tartozó check box kipipálásával kerül megadásra.

· vezetéknév / keresztnév – megszólítás kapcsolatfelvétel;

· e-mail cím – kapcsolatfelvétel;

A Szervező, azaz az Adatkezelő a megadott személyes illetve a Játékossal kapcsolatba hozható adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Játék befejezését követő 6 hónap elteltéig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

ÉRINTETTEK

A Játékciklusban TM Magazin facebook oldalán megjelenő online filmvetítés megfejtését beküldők.

CÍMZETTEK A MTSZ SZERVEZETÉN BELÜL

· A TM Magazin szerkesztőségének munkavállalói illetve egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjai, főszerkesztő,

· Az MTSZ marketing csoportjában a sorsolás technikai bonyolítására kijelölt munkaválló(k) és a marketing csoport vezetője;

CÍMZETTEK

· Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) – adatfeldolgozó;

· Qilaq Solutions Kft. (Székhely: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 26/B.

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

Az adatok a Szervező CRM rendszerében tárolja saját szerverin, a papír alapon közölt adatokat pedig elkülönítetten erre a célra rendszeresített irattartóban gyűjti és tárolja, azzal hogy a papír alapon közölt adatokat is digitalizálja a CRM rendszerébe és ezt követően a papír dokumentumot megsemmisíti.

10.3. A Játékos személyes adatai harmadik országokba nem kerülnek továbbításra.

10.4. Adatfeldolgozók

A Szervező az adatkezelési műveletekhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és a Szervező határozza meg. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Szervező, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

10.5. Adatbiztonsági intézkedések

A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A Szervező az informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, továbbá a személyes adatokat tartalmazó iratokat, dokumentumokat zárható iratszekrényekben tárolja. A Szervező minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére, és biztosítja, hogy ezen információ más számára se kerüljön továbbításra, sem általuk történő felhasználásra.

10.6. A Játékost azaz az érintett megillető jogok az adatkezeléssel összefüggésben

Tájékoztatáshoz való jog

Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy a Szervező tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson Önnek adatkezelési tevékenységéről.

Hozzáférés joga

A Szervező az Ön kérésére tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás megadása előtt kötelesek vagyunk ellenőrizi az Ön személyazonosságát.

Helyesbítéshez való jog

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Szervező köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,

d) személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;

e) a személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait a Szervező az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy a Szervező útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Panasztételi jog

Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására a Szervezőhöz és / vagy az illetékes hatósághoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy panasza haladéktalanul megfelelő elbírálásban részesüljön. Ugyanakkor Önnek jogában áll a Szervező Önt érintő adatkezelési tevékenységével összefüggésben panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz az alábbi elérhetőségein:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Weboldal: http://www.naih.hu/

Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve munkavállalói a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztató bármikor megváltoztathatja úgy, hogy a módosított Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztató közzéteszi a Játék weboldalán.

Budapest, 2020.

Magyar Természetjáró Szövetség

Szervező

Cikkajánló