RENDELETVÁLTOZÁS

Pár hete már hírt adtunk a vidékfejlesztési miniszter október elsejétől hatályos rendeletéről, a 100/2012. (IX.28.) VM rendeletről, mely újraszabályozta a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok (beleértve a védett gomba- és zuzmófajokat), ill. a fokozottan védett barlangok körét, valamint az érintett élőlények természetvédelmi értékét. A rendelet 1385 tételt, azaz fajt sorol fel. Akkor csak az állatokat emeltük ki, most itt a teljes rendelet:

 

2012. október 30.

Pár hete már hírt adtunk a vidékfejlesztési miniszter október elsejétől hatályos rendeletéről, a 100/2012. (IX.28.) VM rendeletről, mely újraszabályozta a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok (beleértve a védett gomba- és zuzmófajokat), ill. a fokozottan védett barlangok körét, valamint az érintett élőlények természetvédelmi értékét. A rendelet 1385 tételt, azaz fajt sorol fel. Akkor csak az állatokat emeltük ki, most itt a teljes rendelet:

 

Alábbiakban olvashatjátok a Magyar Közlönyben megjelent teljes rendeletet, valamint egy rövid kiemelést az érdekességekről és legalul megtaláljátok letölthető PDF-formátumban a listát.

 

(korábbi cikkünk, kiemelten az állatokról itt olvasható)

 

Röviden néhány érdekesség kiemelve a rendeletből:

  • A mohák többségében "csak" 5 - 10 000 Ft természetvédelmi értéket képviselnek.
  • A harasztok között viszont nagyobb a szórás: például az igen ritka tarajos pajzsika eszmei értéke 100 000 Ft, míg a hegyi pajzsika "csak" 5 000 Ft-os kategóriát képvisel.
  • A virágos növények jó része is „értékesebb” lett. A szépséges kakasmandinkó és a kockás liliom 50 - 50 000 Ft, míg az István király szegfűje 100 000 Ft-os védelmet élvez tövenként.
  • Az állatvilág is „felértékelődött”. Például az erősen ritkuló őshonos rákjaink (folyami-, kövi- és, kecskerák) értéke egységesen 50 000 Ft.
  • A ritka ragadozó madaraink fő táplálékét adó ürge egyedei 250 000 Ft-os védelmet élveznek, míg az őket fogyasztó rétisas eszmei értéke épúgy1 000 000 Ft (!), mint a parlagi viperáé!

 

 

A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról.


A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 5., 7., 16. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetőállamtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következĹ‘ket rendelem el:


1. §

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következĹ‘ rendelkezés lép:
„(1) A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg.”


2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).
(2) A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítő hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.
(3) Az 5. számú mellékletben szereplĹ‘ hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”


3. §

Az R. 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 8. számú mellékletben szereplő állatfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft.”

 

4. §

(1) Az R. 4/A. § (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését - a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében - védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt.”


(2) Az R. 4/A. § (10)-(13) bekezdései helyébe a következĹ‘ rendelkezés lép:

„(10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldrĹ‘l megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történĹ‘ átszállítása
természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetĹ‘, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja.
(11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa),
a havasi nyúl (Lepus timidus), a kĹ‘száli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldrĹ‘l
megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történĹ‘ felkínálása, országba történĹ‘
behozatala, országból való kivitele, országon történĹ‘ átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül
végezhetĹ‘, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerĹą megszerzését igazolni tudja.
(12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről
megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történĹ‘ behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetĹ‘, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.
(13) E § alkalmazásában trófeának minősül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtĹ‘je számára. Nem minősül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál.”

 

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 

6. §

Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében az „1-4. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „1-2. számú mellékletben”
b) 4/A. § (5) bekezdésében a „kizárólag a szőlőültetvényekben,” szövegrész helyébe a „kizárólag a szőlő- és
gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon,”
szöveg lép.


7. §

Hatályát veszti az R. 3. és 4. számú melléklete.

 

8. §

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen)
„b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen,”

 

9. §

(1) Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK
tanácsi irányelv 14-15. cikkének, IV. és V. mellékletének és
b) a vadon élő madarak védelmérĹ‘l szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
6-9. cikkének, I., II/B. és III/B. mellékletének való megfelelést szolgálja.

 

 

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

 

Cikkajánló